Pokój Nauczycielski - ZPEWiR Stemplew

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Co powinien zawierać IPET

Email Drukuj PDF

IPET powinien być dostosowany do potrzeb szkoły

 

W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym powinny znaleźć się wymagania wskazane w przepisach.

Przepisy nie wskazują jednoznacznie wzoru indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, jednak dokładnie precyzują jego zawartość. Szkoła może więc przyjąć najbardziej praktyczny dla osób pracujących w zespole sposób i formę opracowania IPET.

W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym powinny znaleźć się wszystkie wskazane w przepisach wymagania, tj.:

 1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
 2. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 3. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań;
 4. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku ucznia:
 • niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,
 • niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,
 • zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym;
 1. działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 2. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem przez szkołę specjalnych warunków nauki.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna - na pisemny wniosek dyrektora szkoły/rodzica dziecka niepełnosprawnego/pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego - jest zobowiązana do współpracy w zakresie określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne niepełnosprawnego ucznia. Poradnia ponadto współpracuje ze szkołą w:

 • udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • opracowywaniu i realizowaniu IPET,
 • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

 

Statystyka

System : Linux w
PHP : 5.3.18-ugu1
MySQL : 5.5.30-1netmix1-log
Czas : 04:00
Pamięć podręczna : Wyłączono
GZIP : Wyłączono
Użytkowników : 73
Artykułów : 33
Odsłon : 122868

Odtwarzacz muzyki mp3