Pokój Nauczycielski - ZPEWiR Stemplew

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ważne przepisy i porady dla nauczycieli i wychowawców Nowy wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Nowy wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Email Drukuj PDF

 

……………..

(data)

…………………………….....................

(imię i nazwisko nauczyciela)

 

…………………………………………………

( numer identyfikacji PESEL)

 

…………………………………………………

(adres zamieszkania)

 

…………………………………………………..

(numer telefonu kontaktowego, adres mailowy)

 

…………………………………………………..

(pełna nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony

w momencie składania wniosku, adres, numer telefonu - faxu)

Łódzki Kurator Oświaty

W N I O S E K

o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Na podstawie art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela            (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r.  poz. 191) wnoszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Równocześnie, na podstawie art. 9g ust. 5 w/w ustawy, proszę o powołanie w skład komisji przedstawiciela związku zawodowego*………………………….** .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na pozyskiwanie i przechowywanie danych dla potrzeb Systemu Informacji Oświatowej.

Do wniosku załączam:

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego – kopie poświadczone za zgodność
  z oryginałem zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego ,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki zawierające informacje zgodnie z treścią
  § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a – d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
  z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013.393)
  • dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w § 8 ust. 2
   w/w rozporządzenia.

 

 

……………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

* zamieszcza nauczyciel zainteresowany udziałem przedstawiciela związku zawodowego w pracy komisji kwalifikacyjnej

** pełna nazwa jednostki organizacyjnej związku zawodowego, jej adres i numer telefonu kontaktowego

 

Statystyka

System : Linux w
PHP : 5.3.18-ugu1
MySQL : 5.5.30-1netmix1-log
Czas : 04:13
Pamięć podręczna : Wyłączono
GZIP : Wyłączono
Użytkowników : 73
Artykułów : 33
Odsłon : 122870

Odtwarzacz muzyki mp3