Pokój Nauczycielski - Stemplew

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ważne przepisy i porady dla nauczycieli i wychowawców Zmiany w prawie oświatowym - znowelizowane zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o systemie oświaty

Zmiany w prawie oświatowym - znowelizowane zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o systemie oświaty

Email Drukuj PDF

Zmiany w prawie oświatowym - znowelizowane zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o systemie oświaty.

 

1) Pojęcia obowiązujące od 1 września 2015 r.

*             Określenia upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim zamienia się na sformułowanie niepełnosprawność intelektualna w stopniu.

 

*             Nie klasa, ale oddział, nie wychowawca klasy tylko wychowawca oddziału (określenie klasa jako nazwa pomieszczenia)

 

*             nie używamy określenia rodzic/opiekun prawny, tylko zawsze rodzic

 

*             nie używamy określenia oceny cząstkowe,  tylko oceny bieżące

 

Proszę ww. zmiany uwzględnić w przygotowywanej bądź poprawianej dokumentacji.

2)  Rozdz. 3a i 3b dotyczą Systemu oceniania szkolnego - zaprowadzono jeden ustawowo uregulowany system oceniania szkolnego, a w szkołach należy szczegółowo opracować Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (już nie Wewnątrzszkolny System  Oceniania)

*             Zgodnie z regulacjami ocenianiu szkolnemu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie (przy czym nie używamy określenia "ocena z zachowania" tylko ocena zachowania).

 

*             W trakcie nauki uczeń otrzymuje oceny:

- bieżące

- klasyfikacyjne: w tym śródroczne i roczne (nie końcoworoczne)

 

*             Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i rodziców.

 

*             Obowiązkiem nauczyciela jest uzasadnienie oceny - tzw. informacja  zwrotna (albo ocena kształtująca) czyli  przekazanie informacji o stopniu spełniania wymagań edukacyjnych  oraz wskazanie zakresu, nad którym uczeń powinien popracować, aby uzupełnić braki.

 

*             Wprowadzono jednoznaczny obowiązek udostępniania uczniowi i rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia.

 

*             Zmieniła się funkcja oceniania bieżącego - teraz ma przede wszystkim

pomagać w uczeniu się poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy i jak powinien dalej pracować.  Istotą oceniania bieżącego ma być przekazywanie bieżących informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jego zaangażowaniu i pokonywaniu trudności.

 

*             Możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego w oparciu o opinię lekarza.

Przy tym pozostaje tak jak dotychczas również możliwość zwolnienia z realizacji zajęć w-f w ogóle. Wtedy na świadectwie oraz w innej dokumentacji piszemy jak dotychczas "zwolniony"/ "zwolniona".

 

W przypadku zajęć w-f przy ustalaniu oceny należy brać pod uwagę systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność uczniów w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

*             W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z uzyskanych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć (a nie jak dotychczas ocenę wyższą); gdy średnia nie jest liczbą całkowitą należy zaokrąglić w górę;

 

 

3) O klasyfikacji według nowych regulacji prawnych:

*             Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub wielu przedmiotów gdy opuścił ponad 50%  danych zajęć edukacyjnych. Jednak gdy posiada wystarczającą liczbę ocen cząstkowych do ustalenia mu oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć, to można go klasyfikować bez przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

 

*             Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych może zdawać egzamin klasyfikacyjny (to jest jego prawo)

 

*             Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych może zdawać egzamin klasyfikacyjny lub nie, w zależności czy rada pedagogiczna wyrazi zgodę.

 

*             Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych

(dyrektor  nie musi już zasiadać w komisji)

 

*             Każdy uczeń począwszy od IV kl. Sz.P. ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego (a nie jak do tych czas możliwość). Rada pedagogiczna nie ma możliwości odmówienia zgody na egzamin poprawkowy, nawet jeśli mowa o dwóch egzaminach poprawkowych.

 

*             Rada pedagogiczna decyduje natomiast o promowaniu raz w całym toku nauki do klasy programowo wyższej ucznia który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem, że ta zasada powinna dotyczy sytuacji szczególnych, losowych.

 

*             Nowe przepisy regulują jeszcze jedną szczególną sytuację: uczeń lub rodzice, którzy nie zgadzają się z ustaloną roczną oceną klasyfikacyjną lub oceną zachowania mogą składać zastrzeżenia od dnia ustalenia tej oceny oraz do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W takiej sytuacji dyrektor szkoły unieważnia ocenę, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę, a w przypadku oceny zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania. Termin takiego egzaminu - 5 dni od daty złożenia zastrzeżeń. Ustalona w wyniku egzaminu ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej przez nauczyciela oceny. Ocena ustalona w wyniku egzaminu jest ostateczna.

 

*             Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca  oddziału informują rodzica i ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania - termin i tryb ustalony w statucie.  W związku z ww.  zmianami ważny jest tryb informowania rodzica o ocenach ucznia. Nauczyciel powinien zorganizować to w ten sposób, aby otrzymać potwierdzenie, że rodzic się zapoznał z  przewidywanymi ocenami rocznymi dziecka.

*             Informowanie rodzica o otrzymaniu nagannej oceny zachowania powinno zostać potwierdzone przez odbiorców, a sposób potwierdzenia należy określić w statucie

*             O ocenach ucznia nie ma obowiązku  informowania w przypadku ocen śródrocznych, gdyż od nich rodzić nie może się odwołać.

 

4) O Projekcie Gimnazjalnym wg nowych przepisów Na nowo zostały doprecyzowane kwestie realizacji projektu edukacyjnego. W świetle nowych przepisów projekt edukacyjny realizowany jest przez zespół uczniów pod opieka nauczyciela, który jest inicjatorem całego procesu i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem - nie przerzuca całkowicie ciężaru zadania na uczniów.

Dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (a nie jak dotychczas w  porozumieniu) ustala czas realizacji projektu, termin i sposób prezentacji, sposób podsumowania i inne istotne elementy.

Wychowawca oddziału odpowiada za poinformowanie uczniów, rodziców, oraz za uwzględnienie realizacji projektu w ocenie zachowania.

 

5) Zmiany w dokumentacji szkolnej

*             Obecnie do dziennika wpisuje się:

*             Nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania,

*             imiona i nazwiska rodziców, adresy, adresy  poczty elektronicznej i numery telefonów

*             tygodniowy plan zajęć

*             imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia (bez tytułu mgr - tylko tytuł dr uwzględnia się w zapisie)

*             Odnotowuje się OBECNOŚĆI uczniów (pusta kratka nie jest odnotowaniem obecności), usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, tematy zajęć, oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

*             Oficjalnie wprowadzono możliwość dołączania do dziennika odpowiednich wydruków - śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas I-III lub uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.  Takie wydruki można również dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen.

*             Zostały zmienione zasady prowadzenia dziennika świetlicy. Zgodnie z nowymi zasadami szkoła prowadzi dziennik zajeć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami, zajęcia opieki świetlicowej z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. Karty Nauczyciela. Ponadto wpisuje się plan pracy świetlicy, imiona i nazwiska uczniów, oddział, do którego uczęszczają, tematy przeprowadzonych zajęć, odnotowuje się obecności uczniów.

*             W arkuszach ocen w sposób jednoznaczny określono, że podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez uczni szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia. Z kolei należy zaznaczyć, że zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie świadectw  jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  W przypadku ucznia który zdawał egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny - data podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną. Uchwały mogą być podejmowane w różnym czasie,  więc daty poszczególnych uchwał również mogą być różne.

*             Numer PESEL pojawia się na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia, arkuszach, ale także legitymacjach szkolnych - bez niej legitymacja jest nieważna.

6) Nowe regulacje dotyczące programów nauczania:

*             Programy nauczania oraz program wychowania przedszkolnego mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej. Pamiętamy o tym, że programy powinny być zawsze dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

 

*             Można wprowadzać dodatkowe przedmioty uzupełniające, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz ustala się program nauczania tego przedmiotu i włącza się go do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

*             Konsekwencją zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (od 1 września

2015 obowiązek dla dzieci 5-letnich, od 1 września 2017 obowiązek dla wszystkich dzieci); doprecyzowano kwalifikacje  nauczycieli.

 

7) Zmiany w zakresie nadzoru pedagogicznego

*             Wizytator pełniący nadzór pedagogiczny

-  ma prawo wstępu do szkół i placówek

- wglądu do prowadzonej dokumentacji

- po uprzednim powiadomieniu - udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

- wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne - bez zapowiedzi

 

Zestaw podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2015/16 - arkusz zbiorczy  - dostępny  na stronie internetowej  www.soswstemplew.com

 

Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

MODYFIKACJE LUB USTALENIE ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA/WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE/PRZEDSZKOLU OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

2014/15

 

W związku z zmianami w ustawie o systemie oświaty - ustawą nowelizującą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) <http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/811>

oraz rozporządzeniem wykonawczymi MEN z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909); /rozporządzenie zostało opublikowane 9 lipca 2014 r. i weszło w życie w tym dniu/; a także  <http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/909> rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe <http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo

g&id=26&Itemid=51> wprowadza się:

Ważne /dotyczy r. szk. 2014/2015 i 2015/2016- Art. 22a.

*             Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.

*             W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej program wychowania przedszkolnego.

*             W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danego zawodu.

*             Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego albo treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

*             Programy nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

*             Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania.

*             Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania,  stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania.

*             Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy pro-gramowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła.

 

Zestaw programów nauczania (propozycja)

L.p.        Przedmiot          Numer dopuszczenia    Autor    Tytuł     Wydawnictwo

 

1.            Język polski    1-JP-14/15          D. Chwastek, K. Bogdan, J. Pakulska          Oglądam świat, program nauczania dla drugiego etapu edukacyjnego           "Arka", Poznań

Legenda:

1             - numer dopuszczenia nadany w danym roku szkolnym, właściwy dla danego etapu kształcenia, JP - skrót nazwy przedmiotu, tu: język polski, 14/15 - dwie ostatnie cyfry roku szkolnego, tu: stosuje się ukośnik

 

Na końcu dokumentu dyrektor szkoły zamieszcza adnotację:

 

Dopuszczam do użytku szklonego

 

.........................................................

(data, pieczątka i podpis dyrektora)

 

Warto pamiętać, iż dopuszczenie programów nauczania następuje po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. W protokole powinna więc znaleźć się informacja potwierdzająca, iż dyrektor dokonał takiej czynności, np.

"Dyrektor szkoły przedstawił radzie pedagogicznej zestaw programów nauczania na rok szkolny 2014/2015. Nikt z członków rady pedagogicznej nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie" lub "Dyrektor szkoły przedstawił radzie pedagogicznej zestaw programów nauczania na rok szkolny 2014/2015. Pani ..... zwróciła uwagę na konieczność..... Podobny pogląd podzielili

nauczyciele: Pani....., Pani potwierdziła, że wybrane programy nauczania zawierają podstawę programową, Pan ...wykazał dostosowanie programów do potrzeb i możliwości naszych uczniów.."

WYBÓR PODRĘCZNIKÓW

Ważne /w oparciu o Art. 22aa ww. ustawy i dalsze/

*             Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych

*             Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I -III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV -VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas I -III szkoły podstawowej;

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas IV -VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

3) materiałów ćwiczeniowych.

*             Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych - w przypadku klas IV -VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

2) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej;

3) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;

5) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

*             Zespoły nauczycieli przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.

*             Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie ustala:

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym

- po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, z zastrzeżeniem art. 22ad ust. 2.

*             Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może:

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

*             Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. /termin ustala/

 

Zestaw podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym ...... - arkusz zbiorczy (propozycja)

 

L.p.        Przedmiot          Tytuł podręcznika

/tytuły podręczników/ Wydawnictwo Forma dopuszczenia przez MEN, w tym

nr dopuszczenia              Nazwiska,

imię nauczyciela              Klasy lub poziom klas,

w których będzie obowiązywał dany podręcznik

Informacja przekazana dyrektorowi szkoły przez zespół nauczycieli...dotyczy zestawu podręczników, które będą obowiązywały w szkole w roku szkolnym ........ - propozycja

 

Nauczany przedmiot, edukacje: .........

Nazwiska, imiona nauczycieli: .............

Tytuł podręcznika/tytuły podręczników:

............................................

Wydawnictwo: ..................

Forma dopuszczenia przez MEN, w tym nr dopuszczenia:

.........................................

Wymienić klasy lub poziomy klas, w których będzie obowiązywał dany

podręcznik: .................................................

 

Podpisy nauczycieli: ...........

 

*             Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

*             Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. /OP to odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa/ Samorząd otrzyma dotację celową na zakup podręcznika lub materiałów edukacyjnych do języka obcego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

 

Rok        Kl. I SP  Kl. II SP Kl. III SP               Kl. IV SP               Kl.

V SP       Kl. VI SP

2014      Podręcznik MEN + dotacja na podręcznik do j. obcego (25 zł) i

materiały ćwiczeniowe (50zł)

 

2015      Podręcznik MEN + dotacja na podręcznik do j. obcego (25 zł) i

materiały ćwiczeniowe (50zł)

Podręcznik MEN + dotacja na podręcznik do j. obcego (25 zł) i materiały ćwiczeniowe (50zł)

Dotacja na podręczniki (140 zł) + materiały ćwiczeniowe (25 zł)

 

2016      Podręcznik MEN + dotacja na podręcznik do j. obcego (25 zł) i

materiały ćwiczeniowe (50zł)

Podręcznik MEN + dotacja na podręcznik do j. obcego (25 zł) i materiały ćwiczeniowe (50zł)

Podręcznik MEN + dotacja na podręcznik do j. obcego (25 zł) i materiały ćwiczeniowe (50zł)

Dotacja na podręczniki (140 zł) + materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Dotacja na podręczniki (140 zł) + materiały ćwiczeniowe (25 zł)

 

2017      Podręcznik MEN + dotacja na podręcznik do j. obcego (25 zł) i

materiały ćwiczeniowe (50zł)

Podręcznik MEN + dotacja na podręcznik do j. obcego (25 zł) i materiały ćwiczeniowe (50zł)

Podręcznik MEN + dotacja na podręcznik do j. obcego (25 zł) i materiały ćwiczeniowe (50zł)

Dotacja na podręczniki (140 zł) + materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Dotacja na podręczniki (140 zł) + materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Dotacja na podręczniki (140 zł) + materiały ćwiczeniowe (25 zł)

 

 

Rok        Kl. I GIMNAZJUM            Kl. II GIMNAZJUM          Kl. III GIMNAZJUM

2015      Dotacja na podręczniki

(250 zł) + materiały ćwiczeniowe (25 zł)

 

2016      Podręczniki zakupione wcześniej + dotacja na materiały ćwiczeniowe

(25 zł)

Dotacja na podręczniki

(250 zł) + materiały ćwiczeniowe (25 zł)

 

2017      Podręczniki zakupione wcześniej + dotacja na materiały ćwiczeniowe

(25 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej + dotacja na materiały ćwiczeniowe

(25 zł)

Dotacja na podręczniki

(250 zł) + materiały ćwiczeniowe (25 zł)

 

*             Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. /OP to odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa/

*             Szkoły  podstawowe i gimnazja prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne korzystają z dotacji, zgodnie z opisanymi procedurami.

 

Zwracam uwagę na przestrzeganie terminów, sposobów wypełniania wniosków i rozliczania z dotacji celowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. są gromadzone w bibliotece szkolnej

 

*             Dyrektor szkoły określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

*             W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I -III szkoły podstawowej, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Kwota zwrotu za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód budżetu państwa.

 

 

Ważne / Art. 22d. 1/

*             Zakazane jest:

1) oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom

jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za

dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych;

2) oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub

dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.

Działania, o których mowa powyżej stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

 

 

Zmiany w prawie oświatowym min.

 

1)            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

(Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zmianami w: 2003 r. nr 104, poz. 965 oraz nr

141, poz. 1362, w 2004 r. nr 164, poz. 1716, w 2005 r. nr 142, poz. 1191, w

2006 r. nr 36, poz. 250, nr 86, poz. 595, nr 141, poz. 999; 2010 r. nr 2,

poz. 4, nr 186, poz. 1245; 2011 r. nr 296, poz. 1754; 2015 r. poz. 408)

 

2.

 

ROZPORZĄDZENIE  RADY MINISTRÓW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018

organów prowadzących szkoły

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach -

"Bezpieczna+"

 

 

3. USTAWA   z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 914 ze zmianami w: 2010 r. Nr

21, poz. 105, nr 182, poz. 1228 i nr 230, poz. 1511, 2011 r. nr 106, poz.

622, nr 122, poz. 692 i nr 171, poz. 1016: 2014 r. poz. 1662: 2015 r. poz.

35)

 

4.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia  10 czerwca 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

5.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

 

6. ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych

niedostosowaniem społecznym

 

7. ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu,

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

 

Rozdział 3a

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

 

Art. 44b. 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1> ;

2) zachowanie ucznia

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1> .

2. W szkole policealnej nie ocenia się zachowania ucznia

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1> .

 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w

zawodach

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1> .

4. Ocenianie zachowania ucznia

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

oraz uczniów

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w

statucie szkoły

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1> .

 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w

tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi

<http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1>

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

 

Ważne!

Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oceniania

określonymi przed wykonaniem zadania. Nie należy mylić informacji zwrotnej z

oceną opisową.

Ocena opisowa jest przeważnie oceną sumującą, gdyż występuje jako opinia o

umiejętnościach i wiedzy ucznia po zrealizowaniu pewnej partii materiału,

działu lub na koniec semestru czy roku szkolnego.

 

Cztery elementy prawidłowej informacji zwrotnej:

*             wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;

*             odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

*             wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę;

*             wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować.

Ustna informacja zwrotna

Użyteczne informacje zwrotne wymagają stwarzania warunków pozwalających na stałe zachowanie poczucia bezpieczeństwa u nadawców i odbiorców. Mogą one mieć wydźwięk pozytywny (pochwała), ale także negatywny (krytyka). Trzeba je zatem umiejętnie formułować oraz przekazywać w odpowiednim momencie tak, aby odbiorca nie odrzucił ich, bądź nie poczuł się urażony i zniechęcony treścią komunikatu. Pełna i konstruktywna ustna informacja zwrotna winna być ukształtowana z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad.

Siedem zasad udzielania ustnej informacji zwrotnej

 

*             Zaczynaj od informacji pozytywnych, /rozpoczynanie od informacji krytycznych utrudnia ich przyjmowanie/.

*             Przekazuj konkretne informacje, /. Informacja zwrotna powinna zawierać nasze odczucia związane z konkretnym zachowaniem (zdarzeniem); (np.: "kiedy relacjonowałeś w grupie swoją część pracy, mówiłeś zbyt szybko, nie zwracając uwagi, czy inni cię rozumieją"), ("uważam, że dobrym pomysłem było zakończenie twojego wystąpienia w grupie trafnie dobraną anegdotą") taka informacja pozwala odbiorcy zorientować się, co naszym zdaniem robi dobrze, a co mógłby zmienić.

*             Mów o tym, co odbiorca może zmienić. Informacja powinna dotyczyć tych rzeczy, na które nasz odbiorca ma wpływ, które może zmienić (np. tempa pracy, postawy czy gestykulacji, ale już nie: wyglądu, wzrostu itp.).

*             Mów o tym, co się zdarzyło "tu i teraz".

*             Unikaj ocen i interpretacji na rzecz opisu. Informacja zwrotna powinna skupiać się na opisywaniu naszych odczuć i sądów na temat konkretnych zachowań danej osoby, a nie na ocenie tej osoby lub interpretacji jej zachowań (np. "zbyt dużo czasu przeznaczyłeś na wstęp kosztem wniosków" zamiast "nie potrafisz dobrze skonstruować wypowiedzi").

*             Pozostawiaj wybór odbiorcy. Jeśli umowa dotycząca informacji zwrotnej obejmuje także przekazywanie rad i pomysłów dotyczących poprawy jakiegoś działania; odbiorca powinien sam zadecydować, czy chce z nich skorzystać.

*             Skupiaj się na potrzebach odbiorcy. Informacja zwrotna powinna przynieść korzyść partnerowi, a nie być sposobem na "wyrzucenie" z siebie nagromadzonych emocji.

 

 

Pisemna informacja zwrotna

Pisemna informacja zwrotna może być swobodną, spontanicznie skonstruowaną wypowiedzią nauczyciela. Częściej przybiera ona formę tabeli z wyodrębnionym kryteriami oraz skalą, wskazującą w jakim stopniu dane kryterium zostało zrealizowane. Taka tabela może być przy tym użyta także podczas samooceny uczniowskiej oraz oceny koleżeńskiej.

 

Przykład tabeli służącej do udzielania informacji zwrotnej

 

Kryterium           Na najwyższym poziomie            Nieźle   Zdecydowanie trzeba pracować         Wskazówki do dalszej pracy

2)            wprowadzenia jednoznacznego obowiązku udostępniania uczniowi i jego

rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia; /należy

uszczegółowić zapisy statutowe w tym zakresie, sprawdzić, czy nasze

dotychczasowe rozwiązania określają  ten wymóg/,

 

Przykładowe zapisy:

1. Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.

2. Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły.

3. Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań (zadań).

4. Wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe - inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub dyrektor szkoły.

5. Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub - jeśli tak określono we wniosku - pisemną (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną Nie powinno się wydawać pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do domu, kopiowania i fotografowania. Udostępnianie prac może odbywać się w miejscu ich przechowywania, a więc w szkole. W praktyce prace udostępnia się w klasie, w obecności nauczyciela, który dysponuje czasem na tego typu działania, np. w czasie dyżuru, przed lekcjami, po lekcjach, w czasie spotkań z rodzicami

 

Procedury Bezpieczeństwa

 

Procedura postępowania przy organizacji wycieczek

 

  • wycieczki przedmiotowe;
  • wycieczki krajoznawczo - turystyczne;
  • imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
  • imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem

Podstawa prawna:

 

1.            Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 r. nr 25, poz. 113),

2.            Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516 ze zm. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz.1150 ),

3.            Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)

Informacje dodatkowe:

1.            Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 6 maja 1987 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. nr 57, poz. 358),

2.            Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2006 r. nr 15, poz. 104),

3.            Wewnętrzne (szkolne) przepisy prawa, np. Regulamin wycieczek, Statut, Zarządzenia Dyrektora.

 

Algorytm postępowania:

1.            Zaplanowanie wycieczki z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań, wieku, stanu zdrowia  i sprawności fizycznej uczniów.

2.            Zapoznanie uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) z projektem wycieczki.

3.            Ustalenie w uzgodnieniu z dyrektorem (wicedyrektorem) kierownika wycieczki i opiekunów.

4.            Opracowanie przez kierownika wycieczki harmonogramu i regulaminu wycieczki.

5.            Uzyskanie zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów na udział w wycieczce.

6.            Sporządzenie listy uczestników.

7.            Konsultacja listy z pielęgniarką placówki (z punktu widzenia kryteriów zdrowotnych poszczególnych uczestników).

8.            Przygotowanie dokumentacji wycieczki.

9.            Przedłożenie dyrektorowi dokumentacji wycieczki do zatwierdzenia.

10.          Zatwierdzenie przez dyrektora (w przypadku wycieczki krajowej); zawiadomienie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (w przypadku wycieczki zagranicznej) i następnie zatwierdzenie przez dyrektora wycieczki spełniającej wymagania formalne.

11.          Przekazanie informacji o wycieczce:

a)            autokarowej - miejscowej Sekcji Drogowej Komendy Policji,

b)           stacji GOPR lub TOPR na terenie której odbędzie się impreza turystyczna.

12.          Przeprowadzenie pogadanki z uczestnikami wycieczki (kierownik wycieczki).

13.          Kontrola wewnętrzna:

a)            sprawdzenie aktualności przepisów oraz prawidłowości przygotowania wycieczki,

b)           rozliczenie finansowe wycieczki zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

 

Dyżury nauczycieli

Organizację i harmonogram dyżurów nauczycieli ustala dyrektor szkoły po rozpoznaniu potrzeb szkoły. W czasie przerw uczniowie pozostają pod nadzorem i opieką nauczycieli. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie powinni przebywać na boisku szkolnym (na świeżym powietrzu) pod opieką nauczycieli dyżurnych.

Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel obowiązany jest do:

*             punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

*             aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań  odbiegających od przyjętych norm;

*             kontrolowania toalet szkolnych;

*             natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia się na terenie szkoły osób postronnych.

Poprawiony: środa, 16 września 2015 11:52  

Statystyka

System : Linux w
PHP : 5.3.18-ugu1
MySQL : 5.5.30-1netmix1-log
Czas : 07:05
Pamięć podręczna : Wyłączono
GZIP : Wyłączono
Użytkowników : 77
Artykułów : 49
Odsłon : 129314

Odtwarzacz muzyki mp3