Pokój Nauczycielski - ZPEWiR Stemplew

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ważne przepisy i porady dla nauczycieli i wychowawców Za niedbalstwo lub brak wpisów w dzienniku zajęć – kara porządkowa

Za niedbalstwo lub brak wpisów w dzienniku zajęć – kara porządkowa

Email Drukuj PDF

Za niedbalstwo lub brak wpisów w dzienniku zajęć – kara porządkowa

 

Kategoria: Nadzór pedagogiczny

Autor: Agnieszka Kosiarz

Data: 12-11-2015 r.

Gdy nauczyciel notorycznie nie potwierdza w dzienniku przeprowadzonych przez siebie lekcji albo czyni to bez zachowania należytej staranności, to dyrektor szkoły ma prawo wyciągnąć względem niego konsekwencje służbowe, począwszy od nałożenia kary porządkowej.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonych na 5 dni pracy. Wyczerpująca ewidencja czasu pracy nauczyciela prowadzona jest w zakresie prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (tzw. pensum), realizowanych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Te godziny są rejestrowane i rozliczane w dziennikach zajęć w okresach tygodniowych. Ścisła ewidencja czasu pracy nauczyciela obejmuje również godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.

Wpis w dzienniku jest potwierdzeniem realizacji zajęć

Dokumentowanie przez nauczyciela nie tylko swojej pracy, ale także pracy uczniów, z którymi prowadzi zajęcia, jest jednym z jego podstawowych obowiązków. Zapisanie w dzienniku tematu lekcji, frekwencji uczniów oraz złożenie podpisu (w przypadku  dziennika elektronicznego - tematu i frekwencji) jest równoznaczne z potwierdzeniem jej przeprowadzenia.

Brak wpisów w dzienniku lub nierzetelne ich dokonywanie świadczy o nieprzestrzeganiu przez nauczyciela ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy przyjętym w szkole. Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ponosi dyrektor placówki.

Nieprzestrzeganie ustalonego porządku w pracy skutkuje karą

Naruszenie przez nauczyciela obowiązków pracowniczych, do których zalicza się prawidłowe, rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej, może stanowić podstawę do wymierzenia kary porządkowej w trybie określonym w kodeksie pracy. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu wyjaśnień od nauczyciela, może wymierzyć karę upomnienia lub karę nagany, ale musi to uczynić przed upływem 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i przed upływem 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Dyrektor szkoły może także dyscyplinować nauczyciela poprzez nieprzyznawanie dodatku motywacyjnego na następny okres lub jego zmniejszenie. Po wyczerpaniu możliwości stosowania kar porządkowych – ma prawo pociągnąć nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Ocena zaistniałej sytuacji oraz wybór konkretnej kary pozostaje do wyłącznej kompetencji dyrektora szkoły, który powinien uwzględnić, czy postępowanie nauczyciela ma charakter stały, czy incydentalny.

Podstawa prawna:

  • art. 42, art. 75 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)
  • art. 108-113 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)
  • §10, §22, § 27 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.)

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Poprawiony: poniedziałek, 16 listopada 2015 11:47  

Statystyka

System : Linux w
PHP : 5.3.18-ugu1
MySQL : 5.5.30-1netmix1-log
Czas : 04:32
Pamięć podręczna : Wyłączono
GZIP : Wyłączono
Użytkowników : 73
Artykułów : 33
Odsłon : 122872

Odtwarzacz muzyki mp3